NOLIKUMS 

“SUP King Marathon – Salaca 100”

Datums un vieta

Starta vieta – Vecate, tilts pār Salacu.

2024. gada 3. maijs

18:00 – 22:00 Ierašanās Vecatē, telšu vietu ierīkošana, reģistrēšanās un numuru saņemšana

2024. gada 4. maijs

5:00 – 6:00 Ierašanās Vecatē, reģistrācija un numuru saņemšana

6:00 – 6:30 Dalībnieku sapulce

7:00 Starts

15:00 Airētāju sagaidīšanas pasākums Salacgrīvā (līdz 5. maija pulkstens 7:00)

Dalībnieki

Maratonā var piedalīties dalībnieki, kuri pasākuma norises dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

Dalībnieki, kuri pasākuma dienā sasnieguši 16 gadu vecumu, drīkst piedalīties pasākumā, ja ir nodrošināta vecāku klātbūtne un rakstiska piekrišana.

Dalībai sacensībās var pieteikties jebkurš interesents ar vai bez attiecīgām iemaņām konkrētajā sporta veidā, kuram ir pārliecība par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.

Dalībai sacensībās netiek reģistrētas un netiek pielaistas startam personas, kas atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā, ja sacensību organizatoriem vai tiesnesim ir radušās pamatotas aizdomas par šādu vielu lietošanu. 

Ja persona ir reģistrējusies sacensībām, bet aizliegto vielu lietošana ir konstatēta pirms starta, šī persona tiek diskvalificēta no sacensībām.

Inventārs

Dalībnieki drīkst izmantot jebkurus vienkorpusa dēļus bez stūres mehānisma atbilstoši noteiktajai dēļu klasei:

  1. Sporta klase – garums nepārsniedz 14’ bez platuma ierobežojuma
  2. Tautas klase – garums nepārsniedz 10‘9“ un nav šaurāki par 30”
  3. Komandu klase – SUP dēlis, kura garums pārsniedz 14’ un uz tā vienlaikus var atrasties 2 – 8 airētāji
  4. Stafete – garums nepārsniedz 14’ bez platuma ierobežojuma

Ja Tautas klases dalībnieka SUP dēļa izmērs neatbilst tautas klases noteiktajiem ierobežojumiem, pasākuma organizatori dalībnieku pārreģistrē sporta klasē. Dalībnieks par to var netikt brīdināts.

Sacensību dalībnieki drīkst izmantot jebkādu airi ar noteikumu, ka tam ir lāpstiņa vienā galā un rokturis otrā galā.

Distance ir Burtnieku ezers uz Salacas upe. Dalībnieku sapulcē sacensību galvenais Tiesnesis iepazīstina dalībniekus ar distanci un tās veikšanas noteikumiem. 

Dalībniekam ir precīzi jāievēro boju apņemšanas secība un virziens. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja apņem kādu no bojām nepareizā secībā un/vai virzienā. Bojas būs izvietotas sacensību distances sākumā un beigās. Pārējā distance būs Salacas upe tās tecēšanas virzienā.

Dalībnieks drīkst pieskarties pagrieziena bojām, bet nedrīkst tās izmantot priekšrocību gūšanai – atspiesties pret boju ar airi, rokām vai ķermeni, aizķerties aiz bojas ar airi vai rokām.

Dalībnieki sacensību laikā drīkst apstāties upes krastā un atpūsties. Pēc apstāšanās krastā airēšana jāatsāk tieši no tās pašas vietas, kur notika apstāšanās. Nav atļauts distanci turpināt pa sauszemi. Ja distance tiek turpināta pa sauszemi, dalībnieks tiek diskvalificēts. Izņēmums ir Staiceles papīrfabrikas dambis – tas dalībniekiem jāapiet pa sauszemi. Pasākuma organizatori būs marķējuši dambja appiešanas maršrutu. Staicelē dalībnieki var izmantot atbalstītāju palīdzību, lai vieglāk šķērsotu dambi.

Starta un finiša procedūra

Starts visām distancēm tiek dots uz ūdens, pēc tiesneša komandas šķērsojot iedomātu līniju starp divām norādītajām zīmēm. Finišs arī ir uz ūdens, ar airi rokā uz SUP dēļa šķērsojot pašu iedomāto līniju starp divām norādītajām zīmēm.

Sacensību finiša kontrollaiks ir 24 stundas no starta brīža.

Vērtēšana

Individuālās sacensības:

Sacensības notiek Sporta un Tautas klasēs, Open vīriešu un sieviešu grupu ieskaitē. Tiks dots kopējs starts abām klasēm un abām grupām, notiks viens brauciens un pēc tā rezultātiem ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti 3 ātrākie dalībnieki katras klases katrā grupā. 

Atsevišķi tiks apbalvoti ātrākie dalībnieki ar piepūšamajiem SUP dēļiem sieviešu un vīriešu grupās.

Stafete:

Stafetē piedalās divi dalībnieki. Katrs dalībnieks airē aptuveni pusi no kopējās maratona distances. Pirmais dalībnieks startē Vecatē kopā ar visiem pasākuma dalībniekiem. Stafete otram dalībniekam tiek nodota Staicelē organizatoru norādītā vietā. Visa distance (no Vecates līdz Salacgrīvai) tiek veikta izmantojot vienu SUP dēli, kas ir aprīkots ar stafetes komandas numuru un GPS izsekošanu (nodrošina organizatori). Pārējais inventārs katram stafetes dalībniekam var būt atsevišķs.

Stafetes dalībnieki tiek vērtētēti atsevišķi – jauktās komandas, vīriešu komandas un sieviešu komandas.

Komandu sacensības:

Komandas sacensībās var startēt 2 – 8 dalībnieki, kas airē visu distanci kopā uz viena SUP dēļa. Komandas tiek vērtētas vien grupā neatkarīgi no komandas dalībnieku skaita.

Drošība uz ūdens

Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselību un drošību uz ūdens. 

Katra dalībnieka pienākums ir sniegt palīdzību citiem dalībniekiem pasākuma ietvaros, ja kādam dalībniekam radušās drošības vai veselības problēmas uz ūdens.

Sacensību dalībniekiem obligāti jālieto līšas, peldveste vai triecienveste ar peldspēju ir ieteicama, bet nav obligāta.

Dalības maksa

Lai dalībnieks tiktu reģistrēts pasākumam, ir jāsamaksā dalības maksa. Pēc elektroniskās reģistrācijas anketas aizpildīšanas, dalībniekam 48 stundu laikā tiek nosūtīts rēķins uz e-pastu.

Dalības maksa pasākumā ir:

Piesakoties līdz 15. martam – 59 €

Piesakoties līdz 31. martam – 69 €

Piesakoties līdz 20. aprīlim – 79 €

Piesakoties līdz 2. maijam – 89 € 

Piesakoties 3. un 4. maijā – 99 €

Stafetes un komandu disciplīnās dalības maksa jāveic par katru dalībnieku atsevišķi.

Ja dalībnieks neierodas pasākumā vai atstakās no dalības tajā, dalības maksa netiek atgriezta. Ja pasākumu atceļ tā organizātori, samaksātā dalības maksa dalībniekiem tiek atmaksāta mēneša laikā.

Lēmumus par jautājumiem, kas nav atrunāti nolikumā, pieņem sacensību galvenais tiesnesis. Ja nepieciešams, organizatori par šiem lēmumiem informē visus dalībniekus. Galvenais tiesnesis arī izskata un izvērtē visas pretenzijas un sūdzības. Pretenzijas un sūdzības jāiesniedz rakstiski galvenajam sacensību tiesnesim vai organizatoriem.

Organizatoriem ir tiesības labot, papildināt un precizēt nolikumu, ja tas nepieciešams pasākuma norises nodrošināšanai, drošībai vai norises kārtības precizēšanai. Par izmaiņām tiek informēti dalībnieki, kuri reģistrējušies pasākumam.

Kontakti, lai saņemtu papildus informāciju: +371 2 6121939, [email protected] vai [email protected]